Ochrona danych

Polityka prywatności

Część 1:

Informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Celem spółki MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG jest przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych (zwanych dalej „danymi”), zgodnie z art. 13, art. 14 i art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo ważna. Celem poniższej polityki prywatności jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych, a także przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych, zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Poniżej objaśniamy, które z Państwa danych przetwarzamy i w jakim celu, oraz przedstawiamy przysługujące Państwu w tym zakresie prawa.

 1. Informacje ogólne

1.1 Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO, administratorem jest MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Fritz-Vomfelde-Straße 18, 40547 Düsseldorf, Niemcy.

1.2 Nasz inspektor ochrony danych jest dla Państwa dostępny pod adresem: datenschutz@mec-cm.com.

1.3 Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie w ramach mających zastosowanie przepisów prawa.

 1. Przetwarzanie danych

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podane niżej podstawy prawne:

2.1.   Podjęcie działań przed zawarciem umowy albo wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • Przetwarzanie danych odbywa się w celu przedsięwzięcia środków oraz podjęcia czynności w ramach stosunków przedumownych pomiędzy Państwem i nami lub w kontekście najmu nieruchomości, którymi zarządzamy, między Państwem i każdorazowymi właścicielami nieruchomości. W szczególności przetwarzanie odbywa się w celu sprawdzenia rozpoczęcia negocjowania umowy, a także na potrzeby odbywającej się w tym zakresie komunikacji. Jeżeli dane są przetwarzane podczas negocjowania umowy, dzieje się tak w szczególności w celu podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli nie zechcą Państwo podać koniecznych danych, prosimy o zrozumienie, że rozpoczęcie negocjacji lub zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 • Przetwarzanie danych następuje w celu wykonania istniejących umów pomiędzy Państwem i nami. Przetwarzanie służy w szczególności świadczeniu usług, podjęciu środków i przeprowadzeniu działań niezbędnych do wykonania zawartej z Państwem umowy. Obejmuje to także co do zasady komunikację, która dotyczy umowy. Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2 Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w następujących celach:

 • przesyłania reklam oraz informacji marketingowych dotyczących naszej firmy i obszaru naszej działalności/branży, takich jak np. specjalistyczny raport rynkowy MEC, o ile nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu ich danych,
 • nawiązania kontaktu po to, żeby utrzymać i zacieśnić nasze relacje biznesowe z Państwem, przykładowo poprzez wysyłanie kartek świątecznych, zaproszeń na imprezy firmowe lub informacji o możliwościach rozszerzenia współpracy (np. w formie wspólnych działań marketingowych, nowej akwizycji),
 • przestrzegania naszych wewnętrznych wymogów dotyczących zgodności,
 • gromadzenia informacji oraz wymiany danych z biurami informacji gospodarczej, jak np. CRIF Bürgel,
 • wyjaśniania i zapobiegania przestępstwom oraz konfliktom interesów,
 • badań rynkowych i badań opinii publicznej,
 • dalszego rozwój naszych usług, produktów, systemów i procesów,
 • poszerzania zakresu naszych danych, m.in. poprzez wykorzystywanie lub badanie dostępnych publicznie danych,
 • ocen statystycznych i analiz rynkowych,
 • na potrzeby benchmarków,
 • dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych
 • bezpieczeństwa budynków oraz instalacji (np. poprzez kontrolę dostępu i monitoring wideo),
 • zapewnienia przestrzegania prawa gospodarza poprzez odpowiednie środki, jak również poprzez monitoring wideo w celu ochrony naszych klientów i pracowników oraz zabezpieczenia dowodów w przypadku przestępstw, a także ich wyjaśnienia.

2.3 Cele w ramach wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach (np. wykorzystanie Państwa adresu e-mail do celów marketingowych) może również odbywać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Co do zasady, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, które zostały nam przedłożone przed okresem obowiązywania RODO, tj. przed 25 maja 2018 roku. O celach i skutkach wycofania lub nieudzielenia zgody zostaną Państwo poinformowani osobno, w stosownym tekście zgody.

Co do zasady, wycofanie zgody rodzi skutki tylko na przyszłość. Przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody, nie jest objęte powyższą zasadą i pozostaje zgodne z prawem.

2.4 Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

Przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. po to, żeby zachować zgodność z przepisami prawa handlowego lub podatkowego, archiwizować dane na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa danych), a także z powodu innych wymogów urzędowych oraz na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe i inne władze. Poza tym ujawnienie danych może okazać się konieczne w ramach przedsięwziętych kroków urzędowych/sądowych na potrzeby przeprowadzenia dowodów, postępowania karnego lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Kategorie danych, o ile nie otrzymujemy danych bezpośrednio od Państwa

Jeśli jest to konieczne do powyższych celów, przetwarzane będą dane otrzymane od biur informacji gospodarczej (w szczególności od CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Monachium, Niemcy), które dotyczą Państwa zdolności kredytowej. Informacje o polityce prywatności CRIF Bürgel, w szczególności również informacje w świetle art. 14 RODO, można znaleźć pod następującym linkiem: www.crifbuergel.de/de/datenschutz. Ponadto przetwarzamy także dane, które pobraliśmy lub otrzymaliśmy w dozwolony sposób, z publicznie dostępnych źródeł (takich jak książki telefoniczne, rejestry handlowe i upadłości, rejestry meldunkowe, rejestry dłużników, księgi wieczyste, prasa, Internet oraz inne media), które możemy przetwarzać.

Wskazane kategorie danych mogą obejmować w szczególności:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, zawód/branżę oraz porównywalne dane),
 • dane do kontaktu (adres, adres e-mail, numer telefonu oraz porównywalne dane),
 • dane adresowe (dane meldunkowe oraz porównywalne dane),
 • potwierdzenia płatności/pokrycia dla kart płatniczych i kredytowych,
 • informacje o Państwa sytuacji finansowej (dane dotyczące wiarygodności kredytowej, w tym ocenę scoringu kredytowego, tj. dane służące ocenie ryzyka ekonomicznego),
 • historię klienta,
 • dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszych mediów teleinformatycznych (np. czas wyświetlania naszych stron internetowych, aplikacji lub newsletteru, kliknięcia naszych stron/połączeń lub wpisy oraz porównywalne dane),
 • dane wideo.
 1. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych do zewnętrznych odbiorców następuje tylko i wyłącznie:

 • w celu spełnienia ustawowych wymogów,
 • o ile zewnętrzne przedsiębiorstwa świadczące usługi przetwarzają dane na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające lub przejmujące funkcje (np. zewnętrzni dostawcy usług IT, dostawcy usług personalnych, księgowość finansowa, agencje marketingowe, telefonia, zarządzanie stronami internetowymi, usługi audytorskie, instytucje kredytowe, firmy zajmujące się usuwaniem danych, usługi kurierskie),
 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dla celów wymienionych w punkcie 2.2 (np. biura informacji gospodarczej, urzędy, inkaso, adwokaci),
 • jeśli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobom trzecim.

Danych nie przekazuje się w sytuacjach innych, niż te wskazane powyżej..

 1. Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane do czasu, aż cel, dla którego były przetwarzane, zostanie osiągnięty. Następnie dane te zostaną usunięte, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze wykorzystanie. W przypadku, gdy ustawowe lub umowne okresy przechowywania danych zapobiegają ich usunięciu, w miejsce usunięcia następuje blokada. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo zablokować, sprostować lub usunąć zebrane dane. Usunięcie danych nastąpi również w przypadku wycofania udzielonej uprzednio zgody na ich przetwarzanie. Jeśli wycofanie zgody następuje w trakcie trwającej transakcji, dane zostają usunięte bezpośrednio po jej zakończeniu. Nie wywiera to wpływu na pozostałe ustawowe zobowiązania do usunięcia lub zablokowania danych.

Jeśli porozumiewają się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, proszę pamiętać, że ze względu na techniczną infrastrukturę Internetu, wysyłanie poczty elektronicznej nie zapewnia poufności ani ochrony przed modyfikacją przesyłanych treści. Dlatego też, jeśli obawiają się Państwo o poufność oraz integralność przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej treści, muszą przedsięwziąć własne środki ostrożności w celu ochrony poufności oraz integralności tych treści.

 1. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

  • informacji o przetwarzaniu Państwa danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania lub usunięcie danych (art. 16 i art. 17 DSGVO),
  • ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie tylko ich przechowywanie, art. 18 RODO),
  • sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO, zob. również poniższą, oddzielną informację dotyczącą prawa do sprzeciwu),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wycofanie udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość (zob. punkt 2.3 powyżej),
  • skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

W celu dochodzenia Państwa praw, o których mowa w punktach od 6.1 do 6.6, prosimy o skontaktowanie się ze wspomnianym wyżej inspektorem ochrony danych. Także w kontekście prawa, o którym mowa w punkcie 6.7, zalecamy, żeby w pierwszej kolejności kierować skargi do naszego inspektora ochrony danych.

 

Informacja o prawie do sprzeciwu w świetle art. 21 RODO

1.  

W dowolnym momencie, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych oparte na równowadze interesów), jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach (art. 4 ust. 4 RODO). W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić wystąpienie istotnych, uzasadnionych powodów takiego przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

2.  

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w tym celu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z przedmiotową reklamą bezpośrednią. Uszanujemy ten sprzeciw na przyszłość i nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w celach reklamy bezpośredniej.

Sprzeciw zgodnie z pkt. 1 i 2 może być zgłoszony w dowolnej formie, a także – w miarę możliwości – powinien być skierowany do naszego inspektora ochrony danych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszych postanowień w zakresie ochrony danych (powyższą część 1 lub poniższą część 2) w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dlatego też zalecamy regularne zasięganie informacji o stanie aktualnym. Stan aktualny jest wskazywany w wierszu „Stan na: …”, znajdującym na końcu niniejszej polityki prywatności.

Część 2:

Dodatkowe informacje o polityce prywatności dla stron internetowych naszych centrów i strony fanpage na Facebooku

 1. Przetwarzanie danych osobowych podczas wizyty na stronach internetowych naszych centrów

1.1 Niektóre dane osobowe są utrwalane automatycznie przez urządzenie końcowe użytkownika (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.) w trakcie korzystania ze stron internetowych naszych centrów, wyłącznie w celach informacyjnych. Utrwalany jest aktualnie używany przez Państwa urządzenie końcowe adres IP, data i godzina, typ przeglądarki oraz system operacyjny Państwa urządzenia końcowego, strona internetowa, z której uzyskują Państwo dostęp do naszej oferty oraz strony internetowe, które odwiedzają Państwo w ramach naszej oferty podczas wizyty. Odbywa się to w celu wyświetlania stron internetowych naszych centrów oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa, a także w celu optymalizacji naszej oferty oraz doskonalenia stron internetowych centrów. Używamy tych danych tyko i wyłącznie w niespersonalizowanej formie. Zapisujemy Państwa adres IP tylko w trakcie użytkowania, tzn. podczas odwiedzania stron internetowych naszych centrów (tzw. session ID). Nie przeprowadza się przy tym analizy dotyczącej użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Ochrona stron internetowych naszych centrów i optymalizacja naszej oferty stanowi – z naszej strony – prawnie uzasadniony interes.

1.2 W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem ogólnego formularza kontaktowego (wymagane jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz informacji dotyczących celu zapytania; podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne), formularza kontaktowego dla osób zainteresowanych wynajmem (wymagane jest podanie nazwiska, imienia, adresu e-mail oraz informacji na temat oferty w zakresie produktów/usług; podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne), formularza kontaktowego dla osób zainteresowanych pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (wymagane jest podanie nazwiska, imienia, adresu e-mail, firmy, danych adresowych; podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przetwarzanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych następuje na podstawie na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, w przypadku zapytań w ramach stosunków umownych lub przedumownych, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, w przypadku wszystkich pozostałych zapytań. Prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO jest Państwa interes polegający na otrzymaniu odpowiedzi na złożone zapytanie.

1.3 Zapytania dotyczące możliwości filmowania i fotografowania w naszych centrach mogą Państwo złożyć za pośrednictwem stron internetowych naszych centrów, przy pomocy formularza o pozwolenie na filmowanie. Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych (wymagane jest podanie firmy, adresatów, numeru telefonu i faksu, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby do kontaktu, nazwisk i imion osób uczestniczących w nagraniu; podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne). Podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania zapytań dotyczących udzielenia pozwoleń na filmowanie, w ramach stosunków umownych lub przedumownych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

1.4 Ponadto za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo również uzyskać dostęp do portalu z ofertami pracy w METRO AG i odpowiedzieć w ten sposób na nasze aktualne oferty pracy. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO lub § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych. Proszę zapoznać się z postanowieniami w zakresie ochrony danych, które są dostępne na portalu z ofertami pracy (także specjalnie dla MEC), w przypadku aplikowania na stanowiska.

 1. Przekazywanie danych

Aby umożliwić przeprowadzenie operacji przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, będących podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z art. 28 RODO, na przykład usługodawców do redakcyjnej obsługi stron internetowych i Facebooka. Dzięki uregulowaniom umownym możemy zapewnić, że owi usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie dochodzi do dalszego przekazywania danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 1. Pliki cookies i śledzenie, Google Analytics

Aby kształtować nasze usługi w sposób atrakcyjny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które przekazują określone informacje do strony wysyłającej plik cookie (w tym przypadku do nas). Służą one do tego, aby naszą oferta internetowa była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi i skuteczna.

Wyróżniamy dwie kategorie plików cookies: (1) technicznie niezbędne pliki cookies, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby ograniczona oraz (2) opcjonalne pliki cookies, służące do analizy strony internetowych i do celów marketingowych.

Stosujemy opcjonalne pliki cookies tylko za Państwa uprzednią zgodą (art. 6 ust. 1 zd.1 lit. a) RODO). Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę po raz pierwszy, pojawia się na niej baner, na którym prosimy Państwa o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookies. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zapisujemy plik cookie na Państwa komputerze, zaś baner nie będzie wyświetlany ponownie przez cały okres użytkowania pliku cookie. Później lub jeśli wcześniej samodzielnie usuną Państwo ten plik cookie, przy następnej wizycie na naszej stronie baner zostanie ponownie wyświetlony w celu uzyskania Państwa zgody. W kwestii możliwości wycofania udzielonej zgody na stosowanie opcjonalnych plików cookies zob. ostatni akapit niniejszego ustępu 3.

Oczywiście mogą Państwo również korzystać z naszej strony internetowej bez plików cookies. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby uzyskiwać informacje o ustawieniach plików cookies, a także indywidualnie decydować o zgodzie na pliki cookies, jak również wycofać zgodę na pliki cookies w niektórych przypadkach lub w całości. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności lub łatwości dostępu do naszej oferty dla użytkowników.

W zakresie opcjonalnych plików cookies korzystamy obecnie wyłącznie z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Usługa Google Analytics również korzysta z plików cookies. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na niniejszej stronie internetowej uruchomiliśmy oferowaną przez Google funkcję anonimizacji adresów IP, dzięki czemu Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Google posiada również certyfikat EU-US Privacy Shield, co oznacza, że ustanowił odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w USA. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, Google będzie wykorzystywał te informacje do przeprowadzenia analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Mogą Państwo również uniemożliwić utrwalanie danych generowanych przez pliki cookies, które są związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), przesyłanie ich do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Oba warianty zapobiegają analizie sieciowej wyłącznie jeżeli użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej, w której zainstalował wtyczkę lub do momentu usunięcia wtyczki umożliwiającej rezygnację z plików cookies. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w warunkach korzystania z usługi Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/), w sekcji prywatność i bezpieczeństwo danych pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de), jak również w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

Dane osobowe użytkowników są usuwane po 26 dniach.

Mogą Państwo wycofać wyrażoną uprzednio zgodę i zapobiec wykorzystaniu opcjonalnego pliku cookie Google Analytics (jedynego używanego na niniejszej stronie) i uniemożliwić utrwalanie Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link:  Wtyczka umożliwiająca rezygnację z plików cookies uniemożliwi utrwalanie informacji podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookies, w razie potrzeby będą musieli ponownie kliknąć wskazany link.

 1. Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Niniejsza strona centrum korzysta z wtyczek/funkcji serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+. Są one domyślnie wyłączone ze względu na ochronę danych i muszą zostać przez Państwa aktywowane w wyraźny sposób podczas korzystania. Podkreślamy, że w przypadku korzystania z funkcji pochodzących od usługodawców będących osobami trzecimi, obowiązują inne wytyczne w zakresie ochrony danych oraz inne zasady odpowiedzialności cywilnej. Zapisywanie i wykorzystywanie danych, które są generowane podczas korzystania z połączonych stron internetowych, przez operatora strony internetowej może wykraczać poza zakres niniejszych postanowień w przedmiocie ochrony danych. Dalsze przetwarzanie danych w ramach połączonych serwisów społecznościowych, odpowiedni okres ich przechowywania oraz cel użytkowania są określane tylko i wyłącznie przez tych usługodawców.

4.1 Facebook

Niniejsza strona centrum korzysta z wtyczek społecznościowych serwisu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka mogą Państwo rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku „Lubię to!” na naszej stronie.

Po aktywowaniu wtyczki poprzez samodzielne kliknięcie przycisku wtyczki, dochodzi do nawiązania bezpośredniego połączenia między Państwa przeglądarką internetową a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę, korzystając przy tym ze swojego adresu IP.

Jeśli klikną Państwo przycisk „Lubię to!” na Facebooku, gdy są zalogowani do swojego konta facebookowego, mogą połączyć treści naszych stron ze swoim profilem facebookowym. Dzięki temu Facebook może przyporządkować Państwa wizyty na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako usługodawca dostarczający strony nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach dotyczących ochrony danych portalu Facebook, dostępnych pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcą Państwo, żeby Facebook mógł przyporządkowywać wizyty na naszych stronach do Państwa konta użytkownika, należy się wylogować ze swojego facebookowego konta użytkownika.

Przy każdym wyświetleniu przez użytkownika strony internetowej, której operatorem jesteśmy, a z którą to zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę facebookową), przeglądarka internetowa w systemie teleinformatycznym danej osoby wysyła automatycznie, poprzez odpowiedni komponent facebookowy, zapytanie o pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu facebookowego. Pełny przegląd wszystkich wtyczek facebookowych znajduje się na stronie internetowej, pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu, Facebook uzyskuje informację, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Korzystamy z facebookowych stron fanpages, za które odpowiadamy wspólnie z Facebook Ireland Limited:

Wspólnie z Facebookiem analizujemy w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony fanpage (chodzi o wgląd w stronę). Informacje wymagane przez RODO w zakresie przetwarzania danych w ramach wglądu w stronę można uzyskać na portalu Facebook; informacje dostępne obecnie w zasadach ochrony danych portalu Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook udostępnia Państwu również odpowiednie treści umowy zawartej między Facebookiem a naszą spółką w zakresie przetwarzania danych, ze wspólną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 26 RODO; aktualnie pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W ramach wglądu w stronę otrzymujemy tylko anonimowe statystyki – nie mamy bowiem dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez portal Facebook. Przetwarzanie przez nas zanonimizowanych danych opiera się na ustawowych przepisach, które pozwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ dysponujemy prawnie uzasadnionym interesem, mającym nadrzędny charakter, polegającym na lepszym zrozumieniu zainteresowań osób odwiedzających nasze strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Na naszych stronach fanpages oferujemy różne funkcje społecznościowe, które umożliwiają Państwu interakcję z innymi użytkownikami, na przykład poprzez umieszczanie wpisów na naszej ścianie, zostawianie komentarzy, linkowanie lub udostępnianie wpisów. Podkreślamy, że obszary te są publicznie dostępne oraz iż wszelkie dane osobowe, które Państwo w nich zamieszczają lub podają w trakcie rejestracji, mogą być przeglądane przez inne osoby. Nie mamy kontroli nad tym, jak inni użytkownicy naszej strony fanpage wykorzystują te informacje. W szczególności zaś nie możemy zapobiec wysyłaniu do Państwa niechcianych wiadomości.

Zbieramy wszystkie dane wprowadzone w ramach funkcji społecznościowych, aby móc je Państwu udostępnić zgodnie z przeznaczeniem. Bez tych danych nie jesteśmy bowiem w stanie udostępnić Państwu stosownych funkcji społecznościowych. Dane te są przetwarzane na podstawie ustawowych przepisów, które pozwalają nam na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi lub wykonania umowy (np. § 15 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach teleinformatycznych; art. 6 ust. 1 b) RODO), jak również dlatego, że dysponujemy przeważającym prawnie uzasadnionym interesem, polegającym na umożliwieniu korzystania z naszej oferty w sposób możliwie łatwy i skuteczny (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Treści zamieszczane w obszarach społecznościowych mogą być przechowywane przez nieokreślony czas. Jeśli w dowolnym momencie, zechcą Państwo usunąć jakąkolwiek wstawioną treść, należy wysłać nam wiadomość na następujący adres mailowy: datenschutz@mec-cm.com

4.2 Twitter

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami. Funkcje te oferuje Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystają Państwo z Twittera i funkcji udostępniania, odwiedzane przez Państwa strony internetowe są wiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Przy tym dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako usługodawca, który oferuje wskazane strony, nie posiadamy żadnej wiedzy ani na temat treści przekazywanych danych, ani też sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera, dostępnej pod adresem: http://twitter.com/privacy. Swoje ustawienia w zakresie prywatności na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta, pod adresem: http://twitter.com/account/.

4.3 Google+

Przycisk Google +1 pozwala na publikowanie informacji na całym świecie. Przycisk Google +1 umożliwia otrzymywanie spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje podane przez Państwa w ramach treści +1, jak i informacje o stronie, którą Państwo wyświetlili po kliknięciu +1. Państwa +1 może być wyświetlany jako wskazówka wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub Państwa profil Google, albo w innych miejscach na stronach internetowych i ogłoszeniach w sieci.

Google rejestruje informacje o Państwa aktywności +1 w celu poprawy usług Google dla Państwa oraz innych użytkowników. Aby skorzystać z przycisku Google +1, potrzebują Państwo publicznego profilu Google, który jest widoczny na całym świecie i który to musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której używają Państwo podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub posiadają inne umożliwiające zidentyfikowanie informacje. Oprócz wyjaśnionych powyżej celów, podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników, a także może udostępniać te statystyki użytkownikom oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub stowarzyszonym stronom internetowym. Bardziej szczegółowe informacje na temat zebranych i wykorzystywanych przez Google danych, na temat Państwa praw w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności, znajdą Państwo w informacji o polityce prywatności Google, pod adresem: http://google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 1. Mapy Google

Na stronach internetowych naszych centrów zintegrowane są mapy w ramach serwisu internetowego Mapy Google. Oferujący je usługodawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Mapy Google, konieczne jest przechowywanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jako dostawca niniejszej strony internetowej centrum nie mamy żadnego wpływu na wspomniany transfer danych.

Korzystanie z Mapy Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie odnalezienia wskazanych przez nas lokalizacji na stronie centrum. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez usługodawcę oferującego wtyczkę znajdą Państwo w jego polityce prywatności. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw i możliwych ustawień co do ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i poddaje się postanowieniom EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

Stan na: luty 2020