Informacje prawne

Informacje prawne
Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu oferty internetowej i linków zewnętrznych

MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, jej ustawowi przedstawiciele oraz osoby działające na jej rzecz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji w zakresie aktualności, poprawności, kompletności ani innej formy jakości informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej. Dotyczy to również wszystkich linków do innych stron internetowych („zewnętrznych linków”), do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona. MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą takie
zewnętrzne linki. O ile nie stwierdzono inaczej, nie wspieramy żadnej z tych stron i niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści, które są na nich zamieszczane. Niniejsze oświadczenie tyczy się wszystkich treści opublikowanych na stronach internetowych, do których prowadzą zewnętrzne linki, zamieszczone na stronie internetowej MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG. MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do uzależnienia połączenia z innymi stronami internetowymi od swojej wyraźnej pisemnej zgody oraz do wycofania zgody na taki link w dowolnym momencie.

Roszczenia kierowane wobec MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, jej ustawowych przedstawicieli lub wobec osób działających na jej rzecz z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami materialnymi lub niematerialnymi, powstałymi w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania nieaktualnych, błędnych, niekompletnych lub w inny sposób niewystarczających pod względem jakościowym informacji, są co do zasady wykluczone, o ile MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG jej ustawowym przedstawicielom lub osobom
działającym na jej rzecz nie udowodniono winny umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Prawa autorskie, pozostałe prawa ochronne
© MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Niemcy) 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich układ na stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego oraz pozostałych praw ochronnych. Wykorzystanie lub powielanie udostępnionych treści oraz danych w celach innych niż do osobistej informacji jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG oraz pisemną zgodą danego fotografa, autora lub twórcy. W szczególności zaś treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Tyczy się to również umieszczania przedmiotowej treści na zewnętrznych stronach internetowych i serwisach online, a także przechowywania lub powielania w bazach danych lub na nośnikach danych. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich możliwych kroków prawnych, w szczególności do żądania zaniechania naruszeń, usunięcia szkody, udzielenia informacji oraz przyznania odszkodowania. Podkreślamy, że niektóre grafiki umieszczone na stronie internetowej częściowo podlegają prawom autorskim należącym do osób trzecich. Nie narusza to prawa do naukowego cytatu z prawidłowym
wskazaniem źródła. Prosimy o podanie pełnego adresu URL oraz daty dostępu.
Znaki
Wszystkie logo przedstawiane na stronie internetowej są prawnie chronionymi znakami towarowymi i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, względnie jej licencjodawców, ani też wykorzystywane w żaden inny sposób. Wszystkie inne zawarte na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe podlegają bez ograniczeń obowiązującym przepisom prawa o znakach towarowych i prawom własności każdoczesnego właściciela. Sama wzmianka wyraźnie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich.

Niestanowienie oferty, zastrzeżenie zmian
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty do zawarcia umowy. Wszystkie treści niniejszej strony internetowej mogą ulec zmianie i nie są wiążące. MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia części lub całości treści strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego bądź trwałego wstrzymania publikacji treści.

Nadużycia
Odwiedzając niniejszą stronę internetową, zobowiązują się Państwo do powstrzymania się od wszelkich nadużyć względem udostępnianych treści i usług, w szczególności zaś do nieobchodzenia żadnych środków bezpieczeństwa oraz do niepodejmowania żadnych działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia serwerów lub sieci. Ponadto zobowiązuje się Państwo do nieintegrowania udostępnianych treści i usług z innymi ofertami internetowymi, a także do niekorzystania z nich w celach komercyjnych.